0
Καλάθι

Οροι Διαγωνισμου Frezyderm 19/10/2018 - 18/11/2018


OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – FREZYDERM ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ - ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ

 1.    Η  εταιρεία με την εμπορική επωνυμία "ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «Centralphacy.gr» διοργανώνει ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω Διαδικτύου (Internet) με επίσκεψη του ενδιαφερομένου σε δικτυακό τόπο (website) και συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα WWW.CENTRALPHARMACY.GR(στο εξής: το «Site»), σύμφωνα με τους σχετικούς όρους χρήσης, επιλέγοντας το πεδίο περί συμμετοχής στο Διαγωνισμό, κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω. H συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Η  Διοργανώτρια Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση, το κόστος της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στο διαδικτυακό τόπο (Site) καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού.
 2.     Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εάν ο συμμετέχων/ουσα είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, η συμμετοχή του πρέπει να γίνεται κατόπιν της έγκρισης του/της νόμιμου κηδεμόνα του/της προς τούτο. Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιοδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω:
 3.               1.δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων της ή εν γένει αθεμιτης παρεμβολής του Διαγωνιζόμενου ή τρίτου

                 2. έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα εντός της διάρκειας διεξαγωγής του Διαγωνισμού και σύμφωνα με την διαδικασία που  περιγράφεται στους παρόντες όρους

                3. δεν αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη

                4. είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους

                5. συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Η Διοργανώτρια   δικαιούται να κηρύξει ως άκυρη την Συμμετοχή, οποτεδήποτε κριθεί η μη πληρότητα των ανωτέρω όρων, ακόμη και μετά την  ανάδειξη των νικητών.

  Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια εταιρία, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ βαθμού, εξ’αίματος ή εξ’αγχιστείας σε ευθεία ή πλάγια γραμμή καθώς και τα άτομα που είναι ανίκανα προς δικαιοπραξία. 

  Σε περίπτωση που συμμετάσχει στο διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετάσχει και υπο την προϋπόθεση ότι θα είναι ο τυχερός του δώρου, η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.

  Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από 19/10/2018 μέχρι 18/11/2018

 4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται:

  -       η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος FREZYDERM για τη συμμετοχή στην κλήρωση με δώρο Gift Card αξίας 350€

 5.  Ο κάθε συμμετέχων θα αποκτά αυτομάτως δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό εφόσον πραγματοποιήσει αγορα οποιουδηποτε προιοντος FREZYDERM. Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα για περισσότερες από μία συμμετοχές. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό και συμμετέχουν σε ηλεκτρονική κλήρωση. Έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο εντός της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού και συνοδεύονται από την καταχώριση των υποχρεωτικών στοιχείων του συμμετέχοντα στη φόρμα παραγγελίας και την αποδοχή εκ μέρους του συμμετέχοντα των παρόντων όρων του Διαγωνισμού. Όποιος δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό μπορεί να σημειώσει τούτο στα σχόλια της παραγγελίας του. Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη εφόσον ο συμμετέχων προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή και ελλιπή παροχή των αιτούμενων στοιχείων του και έχει το δικαίωμα, καθ’όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού καθώς και μετά το τέλος αυτού, να τον αποκλείσει για την αιτία αυτή από την προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό.
 6. Για την ανάδειξη των νικητών του διαγωνισμού θα διεξαχθει  ηλεκτρονικη κληρώση, στις 19/11/2018 από την οποία θα κληρωθει 1 Νικητης. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής κληρώσεως κατά την προαναφερόμενη ημέρα , η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα αυτή αναλόγως της διαθεσιμότητάς της αυτή με προηγούμενη ανακοίνωσή τους στο site. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητη. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στην έδρα της "ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗ" παρουσία εκπροσώπου της εταιρίας. Όλοι οι συμμετέχοντες δύνανται να παρίστανται κατά την διάρκεια της κληρώσεως, αρκεί να ειδοποιήσουν τη Διοργανώτρια προκειμένου να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος χώρος. Στην κλήρωση θα αναδειχθει 1 νικητης που θα κερδίσει μία (1) Gift Card αξίας 350€ τo οποίo εμφανίζεται στο αντίστοιχο εικαστικό περί συμμετοχής στον διαγωνισμό. Το Δώρο είναι προσωπικο και δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή του με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή.
 7. Η Διοργανώτρια Εταιρία θα ενημερώσει το Νικητή του Διαγωνισμού σχετικά με την ανάδειξή του, επικοινωνώντας μαζί του στο e-mail/αριθμό τηλεφώνου που έχει συμπληρώσει στη παραγγελίας από το e-shop.
 8. Ο νικητης που θα αναδειχθει στην τυχερή κλήρωση, ενδέχεται να κληθει να στείλει εντός 24 ωρών από την ειδοποίησή του, ηλεκτρονικά τα απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση) με σκοπό την ενημέρωση όσον αφορά στην παραλαβή του δώρου. Η Διοργανώτρια κατά την επικοινωνία με το νικητή μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του  για την παραλαβή του δώρου. Μετά την αποδοχή του Δώρου δεν επιτρέπεται η αλλαγή των στοιχείων του νικητη, καθόσον θα έχει ήδη εκκινηθεί η διαδικασία παράδοσής του στον τυχερο Νικητη. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής του Δώρου, η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να διαθέσει το δώρο κατά την ανέλεγκτη κρίση της, ακόμη και να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την κληρώση. 
 9. Κατά την παραλαβή του δώρου η Διοργανώτρια δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε έγγραφα είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση του νικητή και εάν από τα έγγραφα δεν προκύπτει ο νικητής, να παραδώσει το δώρο κατά την απόλυτη κρίση της, απαλλασσόμενη οιασδήποτε υποχρέωσης έναντι των άλλων προσώπων. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους, είναι προσφορά της εταιρίας FREZYDERM ΑΒΕΕ. Επίσης η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
 10.  Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, των κληρώσεων ή /και να ματαιώσει το διαγωνισμό. Κάθε τέτοια μεταβολή είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας ισχύος του διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας  οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Περαιτέρω συνίσταται στους συμμετέχοντες να τηρούν μια μετριοπαθή και αποδεκτή στάση κατά την ηλεκτρονική αλληλεπίδραση και επικοινωνία με άλλους συμμετέχοντες, με σεβασμό προς αλλήλους και προς τη Διοργανώτρια εταιρία και να μην υιοθετούν συμπεριφορές που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (netiquette). Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Site ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από το Διαγωνισμό και η Διοργανώτρια Εταιρία θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρία θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχουν παραβιάσει ή καταστρατηγήσει οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η Διοργανώτρια Εταιρία θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει την ανάδειξη του Νικητή (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).
 11. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της "CENTRALPHARMACY" και «FREZYDERM».
 12. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών, καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής σύνδεση με το Δώρο. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της, και οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής του Δώρου. H Διοργανώτρια δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των μηνυμάτων, φωτογραφιών, βίντεο, ή άλλων σχολίων που αποστέλλονται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα από τρίτους και ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με αυτά. Οι Διοργανώτρια αναμένει ότι οι χρήστες της ιστοσελίδας αυτής θα σέβονται τους υπόλοιπους χρήστες και θα συμμορφώνονται με τους Όρους Συμμετοχής, διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρέσουν -χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση- οποιοδήποτε μήνυμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και είναι: προσβλητικό, δυσφημιστικό ή άσεμνο, δόλιο ή παραπλανητικό, κατά παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα τρίτου, κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού, ή ακατάλληλο κατά άλλο τρόπο.
 13. Τα παρεχόμενα από τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό Προσωπικά Δεδομένα, νομίμως τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή από οποιονδήποτε άλλο φορέα προστηθέντα από αυτήν με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και διατηρούνται σε αρχείο αυστηρά υπό τις προϋποθέσεις του νόμου για καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς, μεταξύ άλλων για τις προωθητικές ενέργειες, τους διαγωνισμούς και τις εκδηλώσεις της Διοργανώτριας Εταιρείας και τις ανάγκες των παρεχόμενων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της υπηρεσιών της. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για τη νόμιμη συλλογή και διατήρηση σε αρχείο, από τη0 Διοργανώτρια Εταιρεία, δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό του διαγωνισμού της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες Marketing. Οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, έχουν μεταξύ άλλων δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης στα δεδομένα τους και αντιρρήσεων κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου (αρ.11,23 Ν. 2472/97). Ειδικότερα οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή τη διαγραφή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως επί των αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών (για τη ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 23, ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ 2167000468)
 14. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET.
 15.  Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και διενέργειας του Διαγωνισμού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρείας.
 16.  Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου τινός του Διαγωνισμού, ο συμμετέχων θα απευθύνεται, πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια,  στη Διοργανώτρια Εταιρία, η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα δικαστήρια της Αθήνας κατά το ελληνικό δίκαιο.
Back to Top